Главная Каталог работ История История Беларуси

 

 


Каталог

История Беларуси

Материалы
Есть 68 материалов в этой категории.

Контрольная - Политическое положение Речь Посполитой в XVIII веке - 2010

1. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Спробы правядзення рэформ. Дзяржаўна-палітычны строй у сярэдзіне XVIII ст.    3 Першы і другі падзелы Рэчы паспалітай. Спробы рэформ і захавання дзяржаўнага суверэнітэту. Канстытуцыя 3 мая 1791 г.    7 3. Паўстанне паж кіраўніцтвам Т.Касцюшкі.  Трэці падзел Рэчы Паспалітай і далучэнне беларускіх зямель да Расійскаяй Імперыі    11 Права “Лібэрум вета”, інтэрвенцыя, суверэнітэт, касіанеры    13 Спіс літаратуры    15  

Контрольная - Переправа через Березину 1812 г - 2010

1. Предыстория сражения на р. Березина    3 2. Переправа через Березину    17 3. Итог и оценка Березинской операции    23 Список использованных источников    26 Приложения    27  

ВКЛ у XIV-XVI ст. Сацыяльна-эканамічнае развіццё, дзяржаўна-палітычны лад, культура

Уводзіны    3 1. Асноўныя тендэнцыі эканічнага развіцця у 14-16 ст. Аграрная рэформа у 1557 г.    4 2. Развіццё гарадоў у 14-16 ст. Магдэбургскае права    9 3. Дзяржаўна-палітычны лад ВКЛ:    12 Арганізацыя цэнтральнай улады. Правы вялікага князя и сейма    12 Асноўныя класы, саслоўі і іх правы    15 Заканадаўчая и судовая сістэма ВКЛ. Статуты ВКЛ    21 4.Культура беларускіх зямель у14-16 стст    29 Адраджэнне на Беларусі    29 Літаратура и кнігадрукаванне    30 Мастацтва и архітэкуктура    33 Заключэнне    39 Спіс выкарастанай літаратуры    42  

Контрольная - История Беларуси XIX - нач XX века - 2010

1. Асноўныя тэндэнцыі культурнага развіцця краю. Адукацыя i навука    3 2. Зараджэнне i развіццё навуковага беларусазнаўства. Станаўленне беларускай літаратурнай мовы    7 3. Тэатральнае i выяўленчае мастацтва. Новыя з'явы у архітэктуры    17 Спіс літаратуры    21  

Контрольная - История Беларуси XIX век - 2010

1. Рэформы 1861 года па адмене прыгоннага права и асаблівасці яе правядзення на Беларусі    3 2. Паўстанне 1863-1864 гг. Яго прычыны, ход и вынікі    7 3. Буржуазна-дэмакратычныя рэформы (земская, судзебная, школьная, гарадская, ваенная, цэнзурная)  і асаблівасці іх правядзення у Беларусі    12 3. Прычыны, ход і вынікі правядзення контрэформ    15 80-90-х гг. XIX ст    15 4. Даць азначэнне паняццям: маемасны цэнз, часоваабавязанае становішча, паншчына, дзяржаўныя  сяляне    18 Спіс выкарастанай літаратуры    20  

Контрольная - История Беларуси - 2 - 2010

Уводзіны    3 1. Утварэнне БССР    4 2. Аб’яднанне БССР з  Літовскай ССР    7 3. Аднаўленне БССР    11 4. Пашырэнне межаў БССР у 1924-1926 гг. Адміністрацыйна тэрытарыальная рэформа. Канстытуцыя БССР у 1927 г.    14 Заключэнне    18 Спіс выкарыстанай літаратуры    19  

Контрольная - Великое княжество литовское - 2010

1.Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя прычыны утварэння ВКЛ    3 2. Саціяльна-палітычныя адносіны у Вялікім княстве. Палітычныя органы дзяржаўнай улады, іх эвалюцыя і функцыя    11 3. Судзебнік 1468 г. Статуты 1529, 1566, 1588 – першыя зборнікі законаў беларуска-літоўскай дзяржавы    21 Спіс выкарастанай літаратуры    32

Контрольная - Рэвалюцыя 1905-1907 гг. на Беларусі

Уводзiны.    2 Развіцце палітычнага руху перад  рэвалюцыяй 1905-1907 гг.    3 Рэвалюцыя 1905 - 1907 гг.    10 Развіцце грамадскага руху пасля рэвалюцыі    25 Заключэнне    29 Лiтаратура    30  

Курсовая - Культурно-этнографические традиции (Культурна-этнаграфічныя традыцыі)1

Уводзіны    3 1. Этнаграфічнае вывучэнне Беларусі    5 2. Культурна-этнаграфічная спадчына    12 2.1. Беларускі традыцыйны фальклор    12 2.1.1. Замовы    12 2.1.2. Абрадавы фальклор    13 2.1.3. Празаічныя жанры фальклору    15 2.1.4. Музычна-харэаграфічнае мастацтва    16 2.1.5. Народны тэатр і драма    17 2.2. Беларускі касцюм    19 2.3. Народнае жыллё    24 Заключэнне    31 Спіс выкарыстаных крыніц    32 Прылажэнне 1. Традыцыйнае жаночае адзенне    34 Прылажэнне 2. Мужчынскае адзенне    35 Прылажэнне 3. Абутак    36 Прылажэнне 4. Народнае жылле    37  

Курсовая - Культурно-этнографические традиции (Культурна-этнаграфічныя традыцыі)

УВОДЗІНЫ    3 1. ВЫВУЧЭННЕ ТРАДЫЦЫЙНАЙ НАРОДНАЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ    5 2. ЭТНАГРАФІЧНАЯ СПАДЧЫНА БЕЛАРУСІ    11 2.1. Традыцыйны беларускі фальклор    11 2.2. Тыпы жылля    16 2.3. Народнае адзенне    21 2.3.1. Жаночае адзенне    21 2.3.2. Мужчынскае адзенне    24 ЗАКЛЮЧЭННЕ    33 ЛІТАРАТУРА    35 ПРЫЛАЖЭННІ    37 Прылаженне 1. Традыцыйнае жаночае адзенне    37 Прылажэнне 2. Віды гаспадарчых пабудоў    38 Прылажэнне 3. Віды печаў    39  

Контрольная - Эсеры в Беларуси

Введение    2 Основание партии    3 Программа и тактика парии эсеров    6 Деятельность партии эсеров в период I русской революции    10 Партия социалистов-революционеров в межреволюционный период (июнь 1907 г. - февраль   1917 г.)    13 Партия эсеров в период между февралем 1917г. и октябрем 1917 г.    16 Заключение    19 Литература    20

Контрольная - Усталяванне савецкай улады на Беларусі ў 1917 годзе

1. Афармленне бальшавіцкіх структур і адносіны беларускіх партый і арганізацый да савецкай улады    3 2.. Пазіцыя партый і арганізацый па пытанням нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва    11 3. ІІІ Усебеларускі з’езд ў снежні 1917 года і яго роспуск    14 Спіс выкарыстанай літаратуры    17  

Контрольная - Белорусская социалистическая громада (Беларуская сацыялістычная грамада (БСГ)

Введение    2Возникновение БСГ. Программа партии    3Деятельность БСГ в годы революции 1905-1907 гг. Раскол партии    6Отношение руководства БСГ к революции 1917 года. Проблема немецкого отношения к Белорусской Народной Республике (БНР)    10Заключение    17Приложения    18Приложение 1    18Приложение 2    20Литература    23  

Курсовая - Мероприятия по защите историко-культурных ценностей (место расстрела жертв полимтических репрессий 30-40 гг XX века Куропаты)

Введение    3 1. Национальный некрополь «Куропаты»– место расстрела жертв политических респрессий    5 2. Основные аспекты охраны и мероприятия по защите историко-культурной ценности урочище Куропаты    12 2.1. Правовые аспекты охраны историко-культурного наследия в Республике Беларусь    12 2.2. Мероприятия по защите историко-культурных ценностей в урочище Куропаты    17 Заключение    22 Список использованных источников    24  

Курсовая - Традыцыйныя рамествы і промыслы беларусаў

Уводзіны    31. Паняцці “рамяство” і “промысел”. Класіфікацыя традыцыйных рамёстваў.    52. Здабыўчыя промыслы    73. Дрэваапрацоўчыя рамёствы    94. Металаапрацоўчыя рамёствы    125. Кераміка    146. Гарбарства, кушнерства    197. Ткацтва    20Заключэнне    23Турыстскі маршрут “Рамёствы цэнтральнай Беларусі”.    25Спіс літаратуры    30  

Курсовая - Брестская церковная уния

Змест    2Уводзіны    3Глава I. Перадумовы заключэння і змест Брэсцкай царкоўнай уніі    6Глава II. Брэсцкая царкоўная унія ў кантэксце гісторыі Беларусі    16Заключэнне    24Спіс выкарастаннай літаратуры    26  

Контрольная - Экономика Беларуси в 60-90-е гг ХХ в.

Уводзіны    31. Сельская гаспадарка ва ўмовах перабудовы на капіталістычны лад    42. Прамысловая рэвалюцыя. Транспарт і гандль    103. Фарміраванне сацыяльнай структуры буржуазнага грамадства    15Заключэнне    18Спіс выкарыстаных крыніц    19  

Контрольная - Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусі ў XIX ст.

Уводзіны    31. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел далучаных да Расійскай імперыі беларускіх зямель    42. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел і мясцовае кіраванне    63. Асаблівасці мясцовага кіравання пасля рэформы 1861 г.    9Заключэнне    13Літаратура    14

Диплом - Феадальныя павіннасці беларускіх сялян дзяржаўных і прыватных уладанняў

Уводзіны    3Гістарыяграфія і крыніцы    5ГЛАВА 1. Змены ў павіннасным становішчы сялян дзяржаўных і царкоўных уладанняў.    131.1 Змены ў становішчы дзяржаўных сялян    131.2 Асаблівасці ў становішчы сялян у царкоўных уладаннях    24ГЛАВА 2. Павіннасная эволюция ў  прыватнаўласніцкіх уладаннях    27Заключэнне    39Бібліяграфія    41  

Диплом - Феадальныя павіннасці беларускіх сялян дзяржаўных і прыватных уладанняў

Уводзіны    3Гістарыяграфія і крыніцы    5ГЛАВА 1. Змены ў павіннасным становішчы сялян дзяржаўных і царкоўных уладанняў.    131.1 Змены ў становішчы дзяржаўных сялян    131.2 Асаблівасці ў становішчы сялян у царкоўных уладаннях    24ГЛАВА 2. Павіннасная эволюция ў  прыватнаўласніцкіх уладаннях    27Заключэнне    39Бібліяграфія    41

Страницы с 1 по 4